Wednesday, December 12, 2012

กสทช. พร้อมให้ใบอนุญาต 3G แก่ผู้ประกอบการ 3 ราย มีเงื่อนไขลดค่าบริการลง 15% คาดได้ใช้เมษายน 2556

2F694A3FE36D488E8533CC7B69CC8706-e1355234486901

พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (11 ธ.ค. 55) ลงนามในใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค , บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1GHz ที่ทั้ง 3 บริษัทได้รับ จะมีอายุ 15 ปี ตั้งแต่วันที่ กทค. มีมติให้ใบอนุญาต คือ วันที่ 7 ธ.ค. 55 ไปสิ้นสุดวันที่ 6 ธ.ค. 2570 โดยมีเงื่อนไขในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขตามประกาศ กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และเงื่อนไขตามข้อ 16 ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz

สำหรับเงื่อนไขที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการทั้งสามรายจะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการครอบคลุมครบทุกจังหวัดและครอบคลุมจำนวนประชากรไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากรทั้งหมดภายใน 2 ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต และ 80% ของจำนวนประชากรทั้งหมดภายใน 4 ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต โดยโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตจะต้องรองรับอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศ กสทช. และเงื่อนไขในเรื่องอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15% ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด

นายฐากร กล่าวว่า การให้บริการคาดว่าภายในเดือนเมษายน 2556 ผู้ประกอบการจะเริ่มเปิดให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ให้ประชาชนได้ใช้บริการได้ และจะค่อยๆ ทยอยครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมตามเงื่อนไขการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการที่กำหนด

0 Responses to “กสทช. พร้อมให้ใบอนุญาต 3G แก่ผู้ประกอบการ 3 ราย มีเงื่อนไขลดค่าบริการลง 15% คาดได้ใช้เมษายน 2556”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint