Friday, October 26, 2012

ข้อมูลการจอง iPhone 5 ศูนย์ dtac, AIS, TrueMove-H จำหน่ายจริง 2 พ.ย.นี้

iphone5-thailand-ais-truemove-dtac._1351222173432

ราคา iPhone 5 เครื่องศูนย์ไทย AIS, dtac, TRUEMOVE-H

จากที่เมื่อช่วงหลังเที่ยงคืน ทางทรูมูฟ ทดลองกระแสด้วยการเปิดลงทะเบียนความสนใจ วันนี้ทางทรูมูฟเอช  การเปิดจอง iPhone 5 by TrueMove H เรียบร้อยแล้วเผยให้ทราบราคาเครื่องแล้วดังนี้

 • iPhone 5 รุ่น 16 GB สีขาว หรือ ดำราคา ราคา 24,550.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • iPhone 5 รุ่น 32 GB ราคา 28,250.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • iPhone 5 รุ่น 64 GB ราคา 31,950.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  เทียบราคา iPhone 5 ศูนย์ไทยกับ iPhone 5 ในฮ่องกง และสิงคโปร์

ราคาเครื่องเปล่า iPhone 5 ในฮ่องกงมีดังนี้

 • 16GB – HK$5,588 (ประมาณ 22,350 บาท)
 • 32GB – HK$6,388 (ประมาณ 25,550 บาท)
 • 64GB – HK$7,188 (ประมาณ 28,750 บาท)

HK$1= ~4 บาท (วันที่ 23 ต.ต. 55)
.
ราคาเครื่องเปล่า iPhone 5 ในสิงคโปร์มีดังนี้

 • 16GB – S$948 (ประมาณ 23,700 บาท)
 • 32GB – S$1,088 (ประมาณ 27,200 บาท)
 • 64GB – S$1,238 (ประมาณ 30,950 บาท) 

เทียบราคากับ iPhone 4 S  ระหว่าง Apple Store Online และเครื่องศูนย์โอเปอร์เรเตอร์ไทย

 

iphone5-thai-compare-iphone4s

ขั้นตอนการจองไอโฟน 5 กับดีแทค

dtac life network_1351577280883

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2555

 • 10.00-12.00 น. เปิดลงทะเบียนพร้อมเลือกสถานที่ร่วมงาน ที่ www.dtac.co.th
 • 13.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ 1,500 ท่านทาง www.dtac.co.th พร้อมเลือก รุ่น สี และเวลารับเครื่อง (สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์) โดยสามารถยืนยันสิทธิ์และเวลาเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 18.00 น.

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2555

 •         ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานตามสถานที่และเวลาที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไว้

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิพิเศษนี้ให้กับลูกค้าแบบรายเดือนหรือเติมเงินที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป และสมัครแพ็กเก็จที่กำหนดเท่านั้น

http://www.dtac.co.th/device/step-iphone5.html

 

เงื่อนไขการจองเครื่อง iPhone 5 สำหรับงานเปิดตัว

 1. สิทธิ์การร่วมงาน และซื้อเครื่อง iPhone 5 ในงานให้เฉพาะลูกค้าดีแทคแบบรายเดือน หรือแบบเติมเงินที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 90 วันนับจากวันที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยลูกค้ามีจะได้รับสิทธิ์ซื้อเพียง 1 เครื่องในวันที่มารับเครื่องเท่านั้น
 2. ลูกค้าจะต้องทำการระบุจังหวัดที่ต้องการเข้าร่วมงานและซื้อสินค้าในงาน ในขั้นตอนการลงทะเบียนโดยลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่รับได้อีกหาก ได้รับสิทธิ์
 3. ดีแทคจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธ์ซื้อเครื่อง iPhone 5 ในวันที่ 30 ตุลาคม เวลา 12.30 น. เพื่อเชิญเข้าร่วมงานและรับสิทธิ์ซื้อเครื่องในวันที่ 2 และ 3 พ.ย. 2555 ผ่านทาง website พร้อมส่งข้อความแจ้งรหัสยืนยันตัวตนไปที่ SMS และ e-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
 4. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์จะต้องใช้รหัสยืนยันตัวตัน เพื่อเข้ามายืนยันสิทธิ์ พร้อมเลือกวัน และเวลา รุ่น สี ของเครื่องที่ต้องการซื้อในงาน ตามที่กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ www.dtac.co.th ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 18.00 น. ของ 31 ตุลาคม มิฉะนั้นทางดีแทคถือว่าลูกค้าท่านนั้นสละสิทธิ์
 5. เนื่องจากสินค้ามีจำนวนจำกัด ลูกค้าที่เข้ามายืนยันก่อน จะมีสิทธิ์ได้เลือกรุ่น สี สถานที่ วันและเวลาก่อน
 6. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ซื้อเครื่องจะต้องมีหรือทำการสมัครแพ็กเกจรายเดือนที่ ทางดีแทคกำหนด ดังต่อไปนี้ iPhone S/M/L, Smart DEEZER 799/999, Smartphone 539 (iPhone Best Deal), Smartphone 399/699/899/1199 สำหรับลูกค้าจดทะเบียนรายเดือนปัจจุบัน, Smartphone 299/499/699/999 สำหรับลูกค้าจดทะเบียนรายเดือนใหม่, แพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน ที่มีมูลค่า 399 บาทขึ้นไป และแพ็กเกจ VIP หากลูกค้าไม่มีหรือไม่สมัครแพ็กเกจดังกล่าว ดีแทคขอสวงนสิทธิ์การจำหน่าย
 7. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลง รุ่น สี สถานที่ วัน และเวลาหลังจากได้ทำการยืนยันแล้ว
 8. หากผู้ลงทะเบียนไม่มาร่วมงานภายในวัน เวลา และสถานที่ที่ได้เลือกไว้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์
 9. ลูกค้าที่เลือกแบบผ่อนชำระจะต้องใช้บริการกับดีแทคอย่างน้อย 3 รอบบิลหลังจากวันที่ซื้อสินค้า โดยจะต้องมีหรือทำการสมัครแพ็กเกจรายเดือนที่ทางดีแทคกำหนด ดังต่อไปนี้ iPhone S/M/L, Smart DEEZER 799/999, Smartphone 539 (iPhone Best Deal), Smartphone 399/ 699/899/1199 สำหรับลูกค้าจดทะเบียนรายเดือนปัจจุบัน, Smartphone 299/499/699/999 สำหรับลูกค้าจดทะเบียนรายเดือนใหม่, แพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน ที่มีมูลค่า 399 บาทขึ้นไป และแพ็กเกจ VIP
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นนี้ได้โดย จะแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยให้มีผลใช้บังคับตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนด
 11. กรณีเครื่องขาดตลาดหรือบริษัทฯไม่สามารถจัดหาเครื่องให้เพียงพอกับความต้อง การของผู้ซื้อเครื่องได้ด้วยเหตุอันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยผู้ซื้อเครื่องตกลงไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 12. พนักงาน บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น และพนักงานบริษัทผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในวันรับเครื่อง
 1. ใบยืนยันการจอง และบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ตามชื่อที่ปรากฎในใบยืนยันการจอง
 2. กรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่สะดวกมารับเครื่องด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้ อื่นมาดำเนินการแทนได้ โดยต้องมีเอกสารมอบอำนาจดังรายละเอียดด้านล่างมาแสดง ณ วันรับเครื่อง
  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
  2. หนังสือมอบอำนาจ
  3. บัตรประชาชนของผู้รับเครื่องแทน
 3. กรณีผู้ได้รับสิทธิ์เป็นชาวต่างชาติ เอกสารที่ใช้แทนบัตรประชาชน มีดังนี้
  1. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่แสดงชื่อ รูปถ่าย พร้อมระบุวันหมดอายุ และหน้าที่ประทับวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ และใบอนุญาตทำงานตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่แสดงชื่อ รูปถ่าย หรือ
  2. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่แสดงชื่อ รูปถ่าย พร้อมระบุวันหมดอายุ และหน้าที่ประทับวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 4. กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล ต้องมีเอกสารดังนี้
  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งอายุไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ
  2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท
  3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด (10 บาท) โดยลูกค้าสามารถหาซื้ออากรแสตมป์ได้ที่กรมสรรพากร หรือสรรพากรเขต (ไม่มีจำหน่ายที่ไปรษณีย์)
  5. ผู้รับมอบอำนาจแสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องต้องประทับตรายางบริษัทในเอกสารทุกฉบับซึ่งรวมถึงใบ Application ด้วย
 5. กรณีลูกค้าต้องการจดทะเบียนเปิดเบอร์แบบรายเดือนใหม่ ลูกค้าผู้นั้นต้องมาด้วยตนเอง ไม่สามารถใช้การมอบอำนาจได้ทุกกรณี
 6. กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ และไม่สะดวกมาด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้

 

ขั้นตอนการจองไอโฟน 5 กับเอไอเอส (ปิดรับการจองแล้ว)

AIS-Iphone5_1351223267277 

1. สามารถลงทะเบียนความสนใจ ตั้งแต่วันนี้ - 28 ต.ค. นี้ (ปิดการลงทะเบียนแล้ว)

iphone5-AIS-02


2. วันที่ 30 ต.ค. 9:00 น. ลงทะเบียนจอง iPhone 5 เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามข้อ 1 ไว้แล้วเท่านั้น
3. รับเครื่องได้ในงานเปิดตัว ตอนนี้ยังไม่ระบุสถานที่

ลงทะเบียนแสดงความสนใจ iPhone 5 กับ AIS

- การลงทะเบียนนี้เพื่อแสดงความสนใจ ไม่ใช่การจองเครื่อง
- รายการนี้จัดให้สำหรับลูกค้า AIS ประเภทบุคคลธรรมดา และเป็นการขายเครื่องพร้อมแพ็กเกจแบบ
รายเดือน
-เปิดรับลงทะเบียนแสดงความสนใจวันนี้ - 28 ต.ค. 2555
- เริ่มเปิดจอง iPhone 5 เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแสดงความสนใจได้ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2555 9:00 น.
เพื่อรับเครื่องวันที่ 2 พ.ย. 2555 (00:01 น.เป็นต้นไป)

 

ขั้นตอนการจองไอโฟน 5 กับทรูมูฟเอช (ปิดรับการจองแล้ว)

 

อัพเดต : ทรูมูฟเอช เปิดจอง iPhoen 5 ล๊อตสองแล้ว รายละเอียดดังนี้

เปิดรับจองในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 16:00 น. ผ่านทางทรูช้อปทุกสาขา หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://www.truemove-h.com/iphone โดยกำหนดรับเครื่อง 3-5 พฤศจิกายนนี้ สาขาเดียว คือ ทรูมูฟ สแควร์ สยามสแควร์ซอย 2

prebooking_iphone5-truemoveh
prebooking_iphone5-truemoveh2

http://www.truemove-h.com/iphone/

 

เตรียมให้พร้อม

1. บัตรประชาชน
2. บัตรเครดิต สำหรับชำระค่าจองออนไลน์ 5,350 บาท
3. เลือกวันรับของ โดยมีให้เลือกวันงานเปิดตัวในคือวันที่ 1 พ.ย. ล่วงเลยไปถึง 2 พ.ย. และวันที่ 2 พ.ย. สถานที่คือ สยามพารากอน
4. 1 ท่าน จองได้ 2 เครื่อง โดยจองรอบละเครื่อง (อิงจากบัตรปชช)
5. โทรศัพท์สำหรับรับรหัส SMS (OTP)
6. อ่านรายละเอียด แพ็กเกจ โปรโมชั่น ให้ดีก่อน

รายละเอียดข้อตกลงในการจองไอโฟน 5 กับทรูมูฟเอช

   
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 5 ผ่าน www.truemove-h.com/iphone สำหรับการรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวในงานเปิดตัว ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป


1.     รายละเอียดและราคาเครื่องปกติเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 5 ("เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่")
1.1    เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ รุ่น 16 GB  สีขาว หรือดำ  ราคา 24,550.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อเครื่อง
1.2    เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ รุ่น 32 GB  สีขาว หรือดำ  ราคา 28,250.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อเครื่อง
1.3    เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ รุ่น 64 GB  สีขาว หรือดำ  ราคา 31,950.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อเครื่อง

อนึ่ง หากบริษัทฯยังไม่ได้ระบุราคาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ลูกค้าทราบข้างต้น  บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งราคาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตให้สามารถประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการได้ ตามกฎระเบียบข้อบังคับของผู้ผลิต  ดังนั้น หากลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปก่อนแล้ว  ลูกค้าตกลงไม่โต้แย้ง หรือคัดค้าน  และยินยอมชำระค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามราคาที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไป

2.     การลงทะเบียนขอรับสิทธิ : การลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามรายละเอียดและราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 พร้อมรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเหมาจ่ายรายเดือนจากทรูมูฟ เอช มีเงื่อนไขดังนี้
2.1    ลูกค้า 1 ท่าน  จะได้รับสิทธิลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 สิทธิ (เครื่อง) (โดยยึดตามเลขที่บัตรประชาชน)
2.2    ลูกค้าจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด  ("ทีดีเอส") และบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ("ทรูมูฟเอช")  (รวมเรียกว่า "บริษัทฯ") กำหนด
2.3    ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านทาง www.truemove-h.com/iphone  เพื่อให้บริษัทฯทำการตรวจสอบและใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ  โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น  ซึ่งการพิจารณาต่าง ๆ ให้ถือเป็นสิทธิขาดของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว
2.4    ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้รับสิทธิผ่านทาง www.truemove-h.com/iphoneตั้งแต่วันที่ที่ทางบริษัทเปิดการขอรับสิทธิซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 5  พร้อมมีเอกสารการจองจากระบบการจองผ่านหน้าเวปไซต์จะเป็นผู้มีสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ สถานที่ที่บริษัทจัดเตรียม ในวันและเวลาที่กำหนดตามเอกสารการจองสินค้า ภายใต้หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อก่อนหลังตามลำดับ  โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดระบบการลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเมื่อจำนวนจัดสรรเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ครบตามที่บริษัทฯกำหนดไว้แล้วทันที
2.5    ลูกค้าที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระต่อบริษัทฯ  รวมตลอดถึงต่อบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ทรู")  และบริษัทในเครือทรู
2.6    การขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ และ/หรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต (ถ้ามี)  แล้วเท่านั้น
2.7    สิทธิการลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมสมัครใช้บริการทั้งหมดนี้สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา    เท่านั้น  สำหรับลูกค้านิติบุคคลสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเฉพาะเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่(เครื่องเปล่า)อย่างเดียว
2.8    เมื่อลูกค้าทำการลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรุ่นและสีตามความประสงค์ของลูกค้าแล้ว  จะไม่สามารถทำการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกได้  เว้นแต่ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหารุ่นและสีตามความประสงค์ที่ลูกค้าเลือกไว้ได้  ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้าน  หรือเรียกร้องสิทธิ หรือค่าเสียหายใด ๆ แก่บริษัทฯ ทั้งสิ้น

3.     วิธีการชำระเงิน
3.1     เงินมัดจำค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ : ลูกค้าจะต้องชำระเงินมัดจำสำหรับการลงทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลเพื่อขอรับสิทธิ ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับทุกรุ่น และทุกสีเป็นจำนวนเงิน 5,350 บาท (ห้ามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อเครื่อง (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยชำระทันทีผ่านบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการ  หรือธนาคารอื่นที่บริษัทฯ ยินยอม  หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด
3.2      การชำระเงินค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนที่เหลือหลังจากหักค่ามัดจำแล้ว  ลูกค้าจะต้องชำระเป็นเงินสด หรือผ่านบัตรเครดิตธนาคารที่ร่วมรายการ แบบเต็มจำนวนหรือเข้าโปรแกรมผ่อนชำระตามรายการส่งเสริมการขายที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลา ณ วันรับเครื่องโทรศัพท์ หรือตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้แต่เพียงผู้เดียว และทำการชำระเงิน ที่ทรูช้อปทันทีในวันที่ได้รับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่

4.     เงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมสมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟเอช ระบบรายเดือน ในรายการส่งเสริมการขายที่กำหนด
4.1    เมื่อลูกค้าได้รับแจ้งให้เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว  ลูกค้าจะต้องแสดงข้อความสั้นยืนยันการได้รับสิทธิจากบริษัทฯ พร้อมทั้งผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ผู้ทำการพิจารณาสิทธิอีกครั้งในวันรับเครื่อง
4.4     สิทธิการลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อข้างต้น ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย หรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้

5.     ข้อสงวนสิทธิ
5.1     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิการซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้านำเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวไปดำเนินการหรือนำบริการไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯหรือนำไปใช้ในทางใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ทั้งนี้ ลูกค้าจำเป็นต้องนำเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว พร้อมอุปกรณ์เสริมทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ
5.2     บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นนี้ได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.     เอกสารประกอบการรับสิทธิ
ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติให้รับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อยืนยันการขอรับสิทธิในวันรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
6.1     เอกสารของลูกค้าทั่วไป
"    แสดงข้อความสั้นที่ได้รับการยืนยันสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("SMS Booking Code") หรือ สำเนาเอกสารจากระบบการจองผ่านหน้าเวปไซต์ www.truemove-h.com/iphoneหรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ("อีเมลล์")
"    บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
6.2     เอกสารของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าผู้รับสิทธิเป็นชาวต่างชาติ
เอกสารหลัก
1.     หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่แสดงชื่อ รูปถ่ายพร้อมระบุวันหมดอายุ และหน้าที่ประทับ visa ที่ยังไม่หมดอายุและ
2.     ใบอนุญาตการทำงานตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่แสดงชื่อ รูปถ่ายและหน้าที่ระบุวันหมดอายุ (ก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 เดือน)
หรือ
1.     หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่แสดงชื่อ รูปถ่ายพร้อมระบุวันหมดอายุ และหน้าที่ประทับ visa ที่ยังไม่หมดอายุ (อายุ visa ต้องเหลืออย่างน้อย 1 เดือน และเป็นประเภท "ED") และ
2.     จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง (ออกไม่เกิน 1 เดือน) และ
3.    บัตรนักศึกษาตัวจริง พร้อมสำเนา

0 Responses to “ข้อมูลการจอง iPhone 5 ศูนย์ dtac, AIS, TrueMove-H จำหน่ายจริง 2 พ.ย.นี้”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint