Thursday, May 9, 2013

กสทช. ตั้งคณะทำงานสอบค่ายมือถือ ลดค่าบริการ 3G ลง 15%

news_img_504434_1

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า กสทช.ได้แต่งตั้งนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช.ภารกิจโทรคมนาคม เป็นประธานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลค่าบริการ การประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 2.1 GHzในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ทั้ง 3 ราย และให้รายงานผลการตรวจสอบทุก 15 วัน ต่อเลขาธิการ กสทช.และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)

การดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการประเมินผลว่าผู้ประกอบการทั้ง 3 บริษัท ได้มีการลดราคาอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHzหรือ 3G ใหม่ลงจากเดิม 15% ตามเงื่อนไขใบอนุญาตตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2556 จริง และสำนักงานฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

"เรื่องนี้ สำนักงาน กสทช. ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ประชาชนต้องได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม"

ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ใช้บริการประสพปัญหาเรื่องอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ไม่ลดลงจากเดิม 15%หรือมีปัญหาเรื่องคุณภาพการบริการ สามารถร้องเรียนมาได้

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

0 Responses to “กสทช. ตั้งคณะทำงานสอบค่ายมือถือ ลดค่าบริการ 3G ลง 15%”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint